START Autosportmagazine

Header

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding

Door gebruik te maken van, en/of bezoek te brengen aan deze website, inclusief alle content, producten, software en diensten aangeboden via de START Autosportmagazine website (www.startautosportmagazine.nl) en gerelateerde websites (hierna collectief naar verwezen als de ‘START Autosportmagazine Website), bevestigt u akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden. START Autosportmagazine, Inc. mag, naar eigen goeddunken, deze Gebruikersvoorwaarden op elk moment wijzigen of herzien, en u verklaart aan dergelijke wijzigingen of herzieningen gebonden te zijn. Niets in deze overeenkomst zal geacht worden enig recht of voordeel aan derden te verschaffen.

2. START Autosportmagazine Website

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de START Autosportmagazine Website, inclusief gebruikers die videocontent, informatie en andere materialen of diensten op de website aanleveren. De START Autosportmagazine Website bevat alle aspecten van START Autosportmagazine, inclusief maar niet beperkt tot alle producten, software en diensten aangeboden via de START Autosportmagazine Website.
 2. De START Autosportmagazine Website kan links naar websites van derden die niet in het bezit zijn van, of worden aangestuurd door START Autosportmagazine bevatten. START Autosportmagazine heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of toepassingen van derden. Bovendien zal en kan START Autosportmagazine de inhoud van de website van derden niet censureren of aanpassen. Door gebruik te maken van de START Autosportmagazine Website, ontheft u START Autosportmagazine uitdrukkelijk van enige en alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van elke website van derden.

3. START Autosportmagazine Accounts

 1. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de START Autosportmagazine Website, dient u een START Autosportmagazine member account aan te maken, waarvoor een afzonderlijke START Autosportmagazine Member Agreement geldt, U mag geen account van een ander gebruiken zonder toestemming. Wanneer u uw account creëert, dient u accurate en volledige informatie aan te leveren. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden met uw account, en u dient uw wachtwoord veilig te houden. U moet START Autosportmagazine direct op de hoogte stellen wanneer er sprake is van elke inbreuk op de veiligheid of ongeautoriseerd gebruik van uw account.
 2. Hoewel START Autosportmagazine niet aansprakelijk is voor uw verliezen veroorzaakt door enige vorm van ongeautoriseerd gebruik van uw account, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor verliezen van START Autosportmagazine of anderen door dergelijk ongeautoriseerd gebruik.

4. Gebruik van de START Autosportmagazine Website – Machtigingen en beperkingen

START Autosportmagazine verleent u hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van de START Autosportmagazine Website, zoals uiteengezet in deze Gebruikersvoorwaarden, op voorwaarde dat:

 1. U gaat ermee akkoord in geen enkel medium geen enkel deel van de START Autosportmagazine Website te distribueren, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van START Autosportmagazine.
 2. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de START Autosportmagazine Website te veranderen of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot de technologieën waarvan gebruik wordt gemaakt.
 3. U gaat ermee akkoord geen toegang te nemen tot Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd) of andere START Autosportmagazine content door middel van enige technologie of middelen anders dan de pagina’s van de START Autosportmagazine Website of andere uitdrukkelijke geautoriseerde middelen die START Autosportmagazine kan aanwijzen.
 4. U gaat ermee akkoord de START Autosportmagazine Website, inclusief de START Autosportmagazine’s integreerbare videospeler, niet te gebruiken voor enige vorm van commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van START Autosportmagazine. Verboden commercieel gebruik bevat elke van de volgende acties ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming van START Autosportmagazine:
  • verkoop van toegang tot de START Autosportmagazine Website of gerelateerde diensten op een andere website;
  • gebruik van de START Autosportmagazine Website of gerelateerde diensten met het primaire doel het verkrijgen van inkomsten uit advertenties of abonnementen;
  • de verkoop van advertentieruimte, op de START Autosportmagazine Website of elke website van derden, gericht op de inhoud van specifieke Gebruikersinzendingen of START Autosportmagazine content;
  • enig gebruik van de START Autosportmagazine Website of gerelateerde diensten, om naar eigen goeddunken gebruik te maken van de middelen of Gebruikersinzendingen van START Autosportmagazine met als doel de concurrentie aan te gaan met, of het veranderen van de markt van START Autosportmagazine, START Autosportmagazine content, of haar Gebruikersinzendingen.
 5. Toegestaan commercieel gebruik inclusief het uploaden van een originele video op START Autosportmagazine, of het onderhouden van een origineel kanaal op START Autosportmagazine, om uw organisatie of raceteam te promoten, volgens de voorwaarden van de Motorsport Member Agreement, en elk ander gebruik waarbij START Autosportmagazine uitdrukkelijk schriftelijke toestemming dient te geven;
 6. Wanneer u gebruik maakt van de integreerbare videospeler op uw website, moet u een prominente link terug naar de START Autosportmagazine Website plaatsen op de pagina’s waar de integreerbare videospeler gebruikt wordt en u mag geen enkel deel van de integreerbare videospeler op welke wijze dan ook aanpassen, opbouwen of blokkeren.
 7. U gaat ermee akkoord geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, inclusief zonder beperkingen, ‘robots’, ‘spinnen’ of ‘offline leesmogelijkheden’, om kunstmatige vertoningen van video-inhoud te genereren, of om op andere wijze toegang te verkrijgen tot de START Autosportmagazine Website op een manier waarbij in een bepaalde tijdsperiode meer verzoeken bij de START Autosportmagazine servers worden ingediend dan een mens op redelijke wijze kan produceren in hetzelfde tijdsbestek door middel van het gebruik van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande, geeft START Autosportmagazine de operators van publieke zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spinnen om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel, en alleen voor zover noodzakelijk voor het creëren van openbaar beschikbare, doorzoekbare indexen van de materialen maar niet het cachen of archiveren van dergelijke materialen. START Autosportmagazine behoudt het recht om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen te herroepen. U gaat ermee akkoord geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, te verzamelen van de START Autosportmagazine Website (bijv. discussiefora, reacties, e-mail) voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord geen verzoek in te dienen, voor commerciële doeleinden, bij enige gebruiker van de START Autosportmagazine Website met betrekking tot hun Gebruikersinzendingen.
 8. In uw gebruik van de START Autosportmagazine Website, zult u anderzijds voldoen aan de voorschriften van deze Gebruikersvoorwaarden, en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regels.
 9. START Autosportmagazine behoudt zich het recht elk onderdeel van de START Autosportmagazine Website op elk moment te staken.

5. Uw gebruik van content op de site

Naast de algemene beperkingen van hierboven, gelden de volgende beperkingen en condities specifiek voor uw gebruik van de content op de START Autosportmagazine Website:

 1. De content op de START Autosportmagazine Website, met uitzondering van alle Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief zonder beperkingen, de tekst, software, scripts, graphics, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve features en dergelijke (‘Content’) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarbij gebruikt worden (‘Merken’), zijn in eigendom van, of worden gebruikt onder licentie door START Autosportmagazine, onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten in het kader van de wet. Content op de START Autosportmagazine Website wordt aan u aangeboden ALS ZIJNDE voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, uitgezonden, vertoond, verkocht, onder licentie worden geplaatst of op andere wijze uitgebuit voor welk ander doel dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. START Autosportmagazine behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend zijn in en aan de START Autosportmagazine Website en haar content.
 2. U mag enkel toegang tot Gebruikersinzendingen voor uw eigen informatie en persoonlijk gebruik, of zoals anders bedoeld is door de normale functionaliteit van de START Autosportmagazine Website.
 3. Gebruikersreacties zijn beschikbaar gemaakt voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen, zoals bedoeld door de normale functionaliteit van de START Autosportmagazine Website. Gebruikersreacties zijn beschikbaar gemaakt ‘als zijnde’ en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, uitgezonden, vertoond, verkocht, onder licentie worden geplaatst, gedownload of op andere wijze uitgebuit die niet overeenkomt met de bedoelde normale functionaliteit van de START Autosportmagazine Website of anders zoals verboden in deze overeenkomst.
 4. U mag toegang tot START Autosportmagazine Content, Gebruikersinzendingen en andere inhoud enkel zoals is toegestaan volgens deze overeenkomst. START Autosportmagazine behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend zijn in en aan de START Autosportmagazine Website en haar content.
 5. U gaat ermee akkoord dat u zich niet bezighoudt met het gebruik, kopiëren of distribueren van enige content anders dan uitdrukkelijk toegestaan, inclusief elke vorm van gebruik, kopiëren of distribueren van Gebruikersinzendingen van derden verkregen via de START Autosportmagazine Website, voor commerciële doeleinden.
 6. U gaat ermee akkoord veiligheid gerelateerde functies van de START Autosportmagazine Website of toepassingen die het kopiëren van elke content voorkomt of beperkt mogelijk maakt niet te omzeilen, uit te schakelen of op een andere wijze in te grijpen bij het gebruik van de START Autosportmagazine Website of haar content.
 7. U begrijpt dat wanneer u gebruik maakt van de START Autosportmagazine Website, u blootgesteld wordt aan Gebruikersinzendingen uit diverse bronnen, en dat START Autosportmagazine niet verantwoordelijk is voor de accuraatheid, functionaliteit, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten of gerelateerd aan dergelijke Gebruikersinzendingen. Verder begrijpt en erkent u dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die inaccuraat, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn en u gaat er hierbij mee akkoord af te zien van elke vorm van juridische of billijke rechten of remedies die u heeft of kunt hebben tegen START Autosportmagazine ten opzichte daarvan, en u houdt START Autosportmagazine, haar eigenaars/operators, affiliates en/of licentiehouders onschadelijk voor zover toegestaan door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de START Autosportmagazine Website.

6. Accountbeëindiging beleid

 1. START Autosportmagazine kan de toegang van een gebruiker tot de START Autosportmagazine Website beëindigen zonder voorafgaand daarover te berichten indien START Autosportmagazine bepaalt dat de gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden heeft overtreden.
 2. START Autosportmagazine houdt zich het recht voor om te bepalen of content of een gebruikersinzending geschikt is voor vertoning op de START Autosportmagazine Website, en START Autosportmagazine kan elke gebruikersinzending en content naar eigen goeddunken op elk moment verwijderen zonder voorafgaand daarover te berichten.

7. Digital Millennium Copyright Act

 1. Wanneer u eigenaar bent van auteursrechten of een agent daarvan en van mening bent dat enige Gebruikersinzending of andere content uw auteursrecht schendt, kunt u melding maken op grond van de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) door de auteursrechtelijke afdeling van START Autosportmagazine schriftelijk te voorzien van de volgende informatie:
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk zou zijn geschonden te handelen;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk waarvan geclaimd wordt dat geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele notificatie vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
  • Identificatie van materiaal waarvan geclaimd wordt dat het geschonden is of het onderwerp van inbreuk makende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang tot moet worden uitgeschakeld en informatie die de dienstverlener redelijkerwijs in staat stelt het materiaal te lokaliseren.
  • Informatie die de dienstverlener redelijkerwijs in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een emailadres;
  • Een verklaring dat u erop vertrouwt dat het gebruik van het materiaal in de betreffende kwestie waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van de auteursrechten, zijn agent, of de wet, en;
  • Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, u geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend geschonden zou zijn.
  • Meldingen van vermeende schending dienen per email te worden verstuurd aan copyright@START Autosportmagazine. U erkent dat, indien u niet voldoet aan alle eisen van deze sectie 8 (A), uw DMCA-melding niet geldig is.
 2. Contra-verklaring. Indien u van mening bent dat uw Gebruikersinzending die is verwijderd (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u beschikt over de autorisatie van de auteursrechtenhouder, de agent van de auteursrechtenhouder, of volgens de wet de content in uw Gebruikersinzending heeft geplaatst en gebruikt, kunt u een contra-verklaring sturen aan de Copyright Agent met daarin de volgende informatie:
  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Identificatie van de content die verwijderd is of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop de content te zien was voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;
  • Een verklaring dat u erop vertrouwd dat de content is verwijderd of uitgeschakeld ten gevolge van een misidentificatie van de content; en
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de federale rechtbank in Miami, Florida, en een verklaring dat u uw medewerking verleent aan de persoon die melding maakte van de vermeende inbreuk.
  • Indien een contra-verklaring wordt ontvangen door de auteursrechtelijke afdeling van START Autosportmagazine, kan START Autosportmagazine een kopie van de contra-verklaring sturen naar de oorspronkelijke klagende partij waarbij die persoon geïnformeerd wordt dat hij de verwijderde of uitgeschakelde content binnen 10 werkdagen kan terugplaatsen. Tenzij de eigenaar van de auteursrechten een gerechtelijk bevel uitbrengt tegen de leverancier van de content, lid of gebruiker, kan de verwijderde content worden teruggeplaatst, of de toegang ertoe worden hersteld, binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van de contra-verklaring, naar eigen goeddunken van START Autosportmagazine.

8. Vrijwaring van garanties

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE START Autosportmagazine WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, VERWERPEN START Autosportmagazine, HAAR MANAGERS, BESTUURDERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBINDING MET DE START Autosportmagazine WEBSITE EN HET GEBRUIK HIERVAN. START Autosportmagazine BIEDT GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE ACCURATESSE OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE OF DE INHOUD OP SITES VERBONDEN AAN DEZE SITE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE (I) FOUTEN, OF ONVOLLEDIGHEDEN VAN CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT ONZE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE START Autosportmagazine WEBSITE, (III) ALLE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ELKE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIELE INFORMATIE DIE HIER IS OPGESLAGEN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF STAKING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE START Autosportmagazine WEBSITE, (V) ELK PROBLEEM, VIRUS, TROJAANS PAARD, OF IETS DERGELIJKS DAT OVERGEDRAGEN KAN WORDEN NAAR OF DOOR DE START Autosportmagazine WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (VI) ELKE FOUT OF OMISSIE IN ALLE CONTENT OF VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN DOOR HET GEBRUIK VAN ALLE CONTENT DIE GEPLAATST, GE-EMAILD, OVERDRAGEN OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR IS GEKOMEN VIA DE START Autosportmagazine WEBSITE. START Autosportmagazine DRAAGT GEEN GARANTIE, BEVESTIGING OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST AANGEPREZEN OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE START Autosportmagazine WEBSITE OF ENIGE VERBONDEN PAGINA OF GETOOND IN ENIGE BANNER OF ANDERE VORM VAN ADVERTENTIE, EN START Autosportmagazine IS GEEN PARTIJ OF OP EEN ANDERE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANBIEDEN. NET ZOALS BIJ DE KOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U ZELF DE SITUATIE GOED TE BEOORDELEN EN VOORZICHTIG TE WERK GAAN WANNEER NOODZAKELIJK.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS START Autosportmagazine, HAAR MANAGERS, BESTUURDERS, MEDEWERKERS OF AGENTEN, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE OF IETS DERGELIJKS VOORTVLOEIEND UIT ALLE (I) FOUTEN, OF ONVOLLEDIGHEDEN VAN CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT ONZE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE START Autosportmagazine WEBSITE, (III) ALLE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ELKE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIELE INFORMATIE DIE HIER IS OPGESLAGEN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF STAKING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE START Autosportmagazine WEBSITE, (V) ELK PROBLEEM, VIRUS, TROJAANS PAARD, OF IETS DERGELIJKS DAT OVERGEDRAGEN KAN WORDEN NAAR OF DOOR DE START Autosportmagazine WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (VI) ELKE FOUT OF OMISSIE IN ALLE CONTENT OF VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN DOOR HET GEBRUIK VAN ALLE CONTENT DIE GEPLAATST, GE-EMAILD, OVERDRAGEN OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR IS GEKOMEN VIA DE START Autosportmagazine WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF DE ORGANISATIE GEADVISEERD IS OVER HET MOGELIJKE BESTAAN VAN DERGELIJKE SCHADES. DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE BETREFFENDE JURISDICTIE. U ERKENT SPECIFIEK DAT START Autosportmagazine NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR GEBRUIKERSINZENDINGEN OF HET LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET VOORGAANDE VOLLEDIG OP U RUST.

De START Autosportmagazine Website wordt bestuurd en aangeboden door START Autosportmagazine vanuit haar faciliteiten in de Verenigde Staten van Amerika. START Autosportmagazine geeft geen enkele garantie dat de START Autosportmagazine Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Dezen die de START Autosportmagazine Website bezoeken of gebruiken vanuit andere jurisdicties doen dat op eigen wil en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord START Autosportmagazine, de moedermaatschappij, managers, bestuurders, medewerkers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen enige en alle claims, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) ontstaande uit: (i) uw gebruik van, en toegang tot de START Autosportmagazine Website; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze gebruikersvoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief en zonder beperking auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht; of (iv) enige claim dat een van uw Gebruikersinzendingen schade heeft toegebracht aan een derde. Deze verdediging en schadeloosstellingsverplichting doorstaat deze Gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van de START Autosportmagazine Website.

11. Bevoegdheid tot het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden

U bevestigt dat u ofwel ouder bent dan 18 jaar, of beschikt over juridische toestemming van ouder of voogd, en volledig in staat en bekwaam bent de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruikersvoorwaarden aan te gaan, en u te houden en te voldoen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

12. Overdracht

Deze gebruikersvoorwaarden, en alle rechten en licenties die hieronder vallen, kunnen niet worden overgedragen of toegewezen door u, maar kunnen zonder beperking worden overgedragen door START Autosportmagazine.

13. Algemeen

U gaat ermee akkoord dat: (i) de START Autosportmagazine Website uitsluitend gevestigd is in Florida; en (ii) de START Autosportmagazine Website een passieve website is die niet kan leiden tot persoonlijke jurisdictie van START Autosportmagazine, noch specifiek noch algemeen, in jurisdicties anders dan Florida. Deze Gebruikersvoorwaarden worden aangestuurd door het interne materieel recht van de Staat Florida, zonder ontzag voor de conflicten van juridische principes. Enige claim of dispuut tussen u en START Autosportmagazine die in zijn geheel of deels voortkomt uit de START Autosportmagazine Website zal exclusief worden beoordeeld door een bevoegde rechtbank gevestigd in Miami-Dade County, Florida. Deze Gebruikersvoorwaarden, samen met elk andere juridische notitie gepubliceerd door START Autosportmagazine op de START Autosportmagazine Website, vormt de gehele overeenkomst tussen u en START Autosportmagazine betreffende de START Autosportmagazine Website.

Als enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, welke volledig in werking zullen blijven. Als geen afstandsverklaring van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden wordt beoordeeld op een verdere of blijvende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of andere voorwaarden, en START Autosportmagazine er niet in slaagt enig recht of bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden te bevestigen zal een afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling doen gelden. START Autosportmagazine heeft het recht om deze Gebruikersvoorwaarden op elk moment en zonder bericht te wijzigen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersvoorwaarden te herlezen vanwege wijzigingen. Uw gebruik van de START Autosportmagazine Website na elke wijziging van deze Gebruikersvoorwaarden, betekent uw instemming met en acceptatie van de aangepaste voorwaarden. U EN START Autosportmagazine GAAN ERMEE AKKOORD DAT ENIGE REDEN TOT ACTIE VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE START Autosportmagazine WEBSITE BINNEN EEN (1) JAAR NA DE REDEN TOT ACTIE MOET ZIJN AANGEVANGEN. ANDERS IS EEN DERGELIJKE REDEN TOT ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.